in Новини
Създадена на 12 август 2017

Рекордно високите  температури през  месец юли и август на 2017 г  в Кюстендилски регион увеличиха опасността от пожари.
В районните служби на ПБЗН се вземат превантивни мерки за недопускане на горски и полски пожари във всички 9 общини ( Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Невестино, Трекляно, Кочериново, Бобошево, Рила ) на Кюстендилска област.
Главен инспектор Симеон Симеонов - началник на РСПБЗН - Кюстендил се обърна с призив към ръководителите на горските стопанства, стопаните на земеделска земя и всички граждани за повишаване на бсителността и недопускане на възникването на пожари.
Ето и неговото изявление пред камерата на кабелна телевизия " Запад" - Кюстендил.

 

in Новини
Създадена на 08 август 2017

Жътвената кампания към 8 август 2017 година в Кюстендилска област е в разгара си. Остават още 13 858 дка житни култури за прибиране, ожънати са 27 745 дка.  Поради повишеното ниво на пожарна опасност продължава ежедневната  превантивната и контролна дейност на служителите от РДПБЗН, с която се цели предотвратяване и недопускане на пожари в земеделските земи, продължават проверките на  селскостопанската техника – проверени са 216 машини, допуснати са 215 за осъществяване на дейност по прибиране на зърнените култури, съставени са 10 акта за установени различни нарушения.

За да опазим реколтата от пожари,  РДПБЗН апелира отново за стриктно спазване на пожарните правила и изораване на противопожарни ивици около горски територии и съседни житни блокове.
Изорана противопожарна ивица при започване на жътвата гарантира неразпространение на възникнал пожар и намаляване на материалните щети.
За да приключи  нормалното  жътвената кампания, служители от РДПБЗН -  Кюстендил, ще продължат с  тематичните проверки на  земеделската техника – зърнокомбайни, трактори, автомобили, сламопреси, спазването на противопожарните изисквания при жътвата, както и при съхранение на зърното и грубите фуражи.
Особено внимание се обръща на следното:
-     наличие на становище за допускане на техниката за участие в жътвената кампания от органите на “Пожарна безопасност и защита на населението”;
-    земеделската техника се осигурява с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-968;
състояние на основните възли и агрегати в земеделската техника;
-    спазване на основните изисквания, произтичащи от Наредба  № 8121з-968 за опазване на земеделските земи от пожари;
-    спазване задълженията на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи и имащи отношение към жътвената кампания;

Забранява се паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в узрелите зърнени масиви, както и в близост до тях. Изключително опасни са и предприетите сред нивите огневи работи по земеделската техника. От особена важност е наличието на разорани противопожарни ивици около гробищни паркове, жп линии, сметища, газопроводи и други пожароопасни обекти.
До момента в Кюстендилка област са унищожени  9,6 дка пшеница, 3 дка ечемик, други  - 2 дка и 100 бали фураж.
За да не се допускат пожари в житните площи,  напомняме на гражданите:

 

Да проявяват особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност в сухото и горещо време. Небрежно изхвърлената угарка в сухата трева може да причини големи щети. Особено безотговорно и лекомислено е запалването на стърнищата след жътва и на старата суха трева по пасищата.
при посещаване на узрели посеви да се проявява по-голяма бдителност;
не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с житни посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на фаза “восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата.
да не се позволява на децата да играят с огън и кибрит=

Още веднъж напомняме, че изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи е абсолютно ЗАБРАНЕНО.
При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните длъжностни лица по Закона за МВР –  глобата е от 100 до 2000 лева.
наличие на становище за допускане на техниката за участие в жътвената кампания от органите на “Пожарна безопасност и защита на населението”;

in Новини
Създадена на 04 август 2017

 Регионалната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил  предупреждават за изключително висока пожарна опасност.

В Кюстендилска област от началото на седмицата ( 31 юли до 4 август 2017 г. ) са гасени от службите на РДПБЗН 20 пожара. Пет от тях са нанесли материални загуби - унищожени са 10 дка смесена гора , 6 дка овощна градина, 10 кв.м покривна конструкция на навес и 2 МПС. От пожарите без нанесени материални загуби са засегнати общо 106 дка сухи треви , храсти и лесонепригодни площи.

Високите температури сухото време, изсъхналата растителност и вятърът благоприятстват възникването на пожари и повишават пожарната опасност. Фронтът на разпространение на горските и полски пожари често променя посоката си, развива се на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарогасителните екипите и техниката . Гасенето и ликвидирането на пожарите изискват значителни човешки сили и средства.

 РДПБЗН- Кюстендил дава следните препоръли за  горешите летни дни:
“Обръщаме внимание на гражданите да не подценяват причините за възникването на пожари. Най-често това е човешката небрежност. Изсъхналите листа и треви са леснозапалими дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие. Повишена пожарна опасност крие и небрежното хвърляне на незагасени цигари, това може да е пагубно за значителна част от горските и земеделски територии. Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите, с които преминавате покрай или през горските  и полски територии.  За да предотвратим възникването на пожари, трябва да се спазват следните правила за безопасност:
Не палете огън в близките дни! Не ползвайте други източници с открит огън - горелки, инструменти, хвърлящи искри!
В гората, в земеделски имоти и дворни места, ако палите огън, това да е на специално устроени и обозначени  места.

Преди да запалите огън, се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване.
Подгответе подръчни средства за гасене при възникване на пожар.
Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.
В личните дворове палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода, тупалки и др.).
Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
Никога не оставайте запаления огън без наблюдение!
Не палете огън в  междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
Запаленият в сухи треви  огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, полски и горски територии.

При възникнал пожар незабавно звънете на тел. 112.”.