in Новини
Създадена на 23 април 2024

сс11На 17 април 2024 година се проведе публично обсъждане в РСПБЗН – Дупница, на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции. В нея са предвидени дейности на територията на Кюстендилска област и се отнасят до сградата на ГДПБЗН в Дупница. Концепцията е преминала етапа на административно съответствие и допустимост.
Това бе първият етап на оценка на концепциите за интегрирани териториални инвестиции. Представянето на проекта бе от представители на Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на район Югозападен и началникът на отдел „Международни проекти“ в ГДПБЗН Юлиян Грънчаров.
На обсъждането присъстваха ръководители от РДПБЗН – Кюстендил, представители на местната власт – от община Бобошево и кметът на Дупница.
Целта на публичното обсъждане бе да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор на концепциите и бе постигната безрезервна подкрепа за осъществяването на проекта за конструктивно и сеизмично укрепване на сградата в Дупница, ползвана от службите за пожарна безопасност и защита на населението и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.
Участниците в обсъждането изразиха увереност, че реализацията на последващото проектно предложение, ще подобри сигурността и качеството на живот в региона и ще подпомогне устойчивото развитие.

koncepcia-1
koncepcia-2
koncepcia-3
koncepcia-4
koncepcia-5
koncepcia-6

in Новини
Създадена на 01 март 2024

РДПБЗН - Кюстендил, напави анализ на превантивната си дейност за недопускане на пожари през есенн-зимния сезон
За периода от 01.10.2023 г. до 26.02.2024 г. на територията на РДПБЗН – Кюстендил, са регистрирани 34 произшествия, свързани с отоплителен сезон есен-зима 2023/2024 г., от които 10 пожара са с преки материали щети и 24 - без преки щети. Основни причини за тях са самозапалване в комини – 24, строителна неизправност – 6 , и 4 от неправилно ползване на отоплителни уреди, като няма загинали и пострадали граждани от произшествия свързани с есенно-зимния отоплителен сезон. Произшествията са в отрасъл „Жилищно стопанство, дейности на домакинства”, което е показател, че неизменно през есенно-зимния пожароопасен сезон най-често пожарите възникват в жилищно стопанство и са вследствие на небрежност и подценяване на мерките за пожарна безопасност, поради което служителите извършваха редица мероприятия с превантивен характер.

От започване на отоплителния сезон до момента, една от най-честите причини за битови пожари са печките на твърдо гориво, пожарите се причиняват вследствие на неправилно ползвани или технически неизправни отоплителни уреди, както и от неизправни и непочистени комини. Прехвръкнала искра или непочистен комин, в който се възпламеняват сажди, могат да доведат до огромни трагедии и отнемането на човешки живот. Възрастните и трудноподвижни хора, най-вече поради влошеното си физическо и здравословно състояние, са на-рисковата социална група при тези пожари.

Усилията на служителите на РДПБЗН – Кюстендил, бяха насочени към информиране на обществото за опасностите свързани с отоплителния сезон и формиране на адекватно поведение при пожар, като за целта се провеждаха инструктажи, разпространяваха се графични материали, разпространяваха се информационни материали, провеждаха се срещи с ръководители на обекти. Извършваха се посещения и инструктажи по домовете на самотно живеещи хора в напреднала възраст, съвместно с представители на Дирекция „Социално подпомагане“ и кметства. Провеждаха са инструктажи в пенсионерски клубове, както и посещения на кметства на малки населени места, съвместно с ОД МВР – Кюстендил. Разпространяваха се информационни материали/брошури, лично и по електронната поща с правила за осигуряване на пожарната безопасност по време на отоплителния сезон в редица обекти: Кметства, Комплекс за социални услуги – Кюстендил на самотно живеещи хора в напреднала възраст при предоставяне на услугата „Топъл обяд“, ЦНСТ „Дом и подкрепа за всяко дете“ гр. Дупница, клуб за традиции и народни занаяти в град Бобошево и редица други.

Изпратени са на общини, кметове и кметски наместници на населени места конкретни указания и мерки за предотвратяване на пожари през отоплителния сезон. Организираха се и провеждаха се работни срещи с кметовете на общините, и кметове на населени места, на които допълнително бяха дадени разяснения за извършване на по-широка гласност и запознаване на населението какви са рисковете от пожар при използването на отоплителни уреди с различни източници на енергия и мерките за пожарна безопасност в тази връзка. С цел оптимално използване на наличните ресурси в РДПБЗН и за достигане до максимален брой целеви възрастови групи на информационно-разяснителната кампания, за предотвратяване възникването на пожари и прилагане на необходимите защитни мерки сред населението, освен служителите от направление ДПК и ПД в кампанията са ангажирани и служителите работещи на смени (дежурните смени), които разпространяват разпечатаните брошури и обучават гражданите при участия на занятия в различни обекти, при провеждане на тренировки и обучения на доброволни формирования, на МПО „Млад огнеборец“ и др.

При посещение на пожари, оперативните служители информират собствениците на жилища за необходимостта от механично почистване на комините, с помощта на коминочистач. В никакъв случай не трябва да се прибягва до палене на комин, въпреки че някои хора мислят, че по този начин саждите изгарят и коминът се чисти. Информират се гражданите за температурата вътре в комина, която става изключително висока и стига до над 1000 градуса.

При осъществяване на превантивната дейност служителите от РДПБЗН – Кюстендил, си партнират с ОД МВР, ДСП, Кметства, потребители на социалната услуга „Доставяне на храна по домовете”, „Топъл обяд”, „Общинска социална трапезария”, „Център за патронажна грижа”, клубове и др. водещо до повишаване на знанията за възможните рискове от пожари и формиране на правилно поведение сред различни социални групи от населението.

РДПБЗН – Кюстендил

29.02.2024 г.

in Новини
Създадена на 25 януари 2024

111Успешно изпълнени задачи както от оперативно естество при реагиране на произшествия, така и резултатно взаимодействие и координация на съставните части на Единната спасителна система отчете днес РДПБЗН за дейността си през 2023 г.
Директорът – комисар Светослав Георгиев представи пред служители и гости свършеното. Бяха обсъдени и проблемите, за чието решение обещаха подкрепа както директорът на ГДПБЗН гл. комисар Джартов, така и областният управител Ал. Пандурски и кметът на Кюстендил Огнян Атанасов.
Комисар Георгиев изрази удовлетворението си, че през годината колегите му не са подценили нито едно от направленията на дейност, превантивната работа също дава резултати и представянето на доброволците в националните състезания е в призови места. А професионалните учения с партньорството на съставните части на единната спасителна система са полезни за всички. Дава резултат и дейността на служителите, работещи по направление разрешителна и контролна дейност, както и методическата и експертна помощ на териториалните структури на изпълнителната власт при организиране дейността на доброволните формирования.
2222Областният управител Ал. Пандурски се обърна към служителите с думите:Отговорни хора и партньори сте, на терен съм виждал как се справяте – в работата и обучението. По линия на превенцията сте отзивчиви и точни. По време на критичните ситуации помогнахте за разчистването на пътищата, на кабелите и ЕРП да си свършат работата. Благодаря ви, успешни да са усилията ви.
Кмет на Кюстендил Огнян Атанасов благодари на служителите, че помагат на жителите на общината и на областта. „Разчитаме на вас.
Горди сме с помощта, която оказахте при кризите в Турция и Гърция. Благодаря, че помогнахте в зимната ситуация да бъдат разчистени ел.проводите, жиците, за да се възстанови ел. захранването.
Оценявам по достойнство помощта, която оказване и на проектантите, тя е значима за тях.
По отношение на Доброволното формирование трябва да помислим за нови хора, за подготовката им. При възникналата необходимост наскоро дойдохасамо 4-5 човека. Мисля, че можем да помогнем по отношение на средствата за колективна защита, да ги направим по-добри. Благодаря ви и успех.
Директор ГДПБЗН гл. комисар Джартов се обърна към служителите на РДПБЗН с думите:Много добра е оценката ми за работата на дирекцията, имаме очаквания да е възможно скоро да получим както автомобили, така и средства за сградите и униформено облекло, вярвам, че и тази подкрепа ще е от значение за успешното справяне със задачите. Бъдете здрави!